ต้น

คน
จำนวนการปลูกต้นไม้ของแต่ละภาค

ยังไม่มีข้อมูลการปลูก

จังหวัดที่ปลูกต้นไม้มากที่สุด (10 อันดับแรก)

ยังไม่มีข้อมูลการปลูก